INTERREG V-A Ausztria-Magyarország 2014-2020 Együttműködési Program weboldala

Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország 2014-2020 Együttműködési Programmal kapcsolatos összes információ és dokumentum az új weboldalon található.


Webcím: www.interreg-athu.eu

Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A

Jóváhagyták az új Ausztria-Magyarország Együttműködési Programot!

2015. június 30-án végre célba értünk: Az Európai Bizottság jóváhagyta az Interreg V-A  Ausztria–Magyarország Együttműködési Programot. Ezzel zöld utat kaptunk az újabb határon átnyúló projektek támogatásához 2020-ig.

Itt olvashatja az Európai Bizottság hivatalos hivatalos sajtóközleményét és töltheti le az Együttműködési Programot.


Elindult egy új támogatási időszak

Az európai kohéziós politika aktuális regionális finanszírozási programjai, mint az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 is, jelenleg a zárás fázisánál tartanak. A programban benyújtott projektek megvalósítása 2015. március 31-én véget ér, majd az azt követő két évben a program adminisztratív lezárására kerül sor.

Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat 2013 decemberében hivatalosan jóváhagyta az Európai Unió Tanácsa. A 2014 és 2020 között lebonyolítandó programok megvalósítására szánt költségvetés 336 milliárd euró (a 2007 és 2013 közötti időszak költségvetése 350 milliárd euró volt). A 2014-2020-as támogatási időszakban az Európai Területi Együttműködési Programok finanszírozására 8 948 millió euró áll rendelkezésre az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, mely túllépi az előző programozási időszak 7,5 milliárd eurós büdzséjét.

Az új programozási időszak elsődleges célja az Európa 2020 stratégia legfontosabb beruházási stratégiájaként működő kohéziós politika konszolidálása. Az Európa 2020 az Európai Unió tíz évre tervezett gazdasági programja, melyet az Európai Tanács 2010 júniusában fogadott el. A stratégia célja az „intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés“ elérése a nemzeti és európai gazdaság jobb irányításával. Az Európa 2020 stratégia a 2000 és 2010 között megvalósult Lisszaboni Stratégiát követő program.

AT-HU 2014-2020 programozási folyamat

A kétoldalú programozói csoport egy külső tanácsadó bevonásával már a 2013-as év folyamán, az európai szintű tárgyalásokkal párhuzamosan megvitatatta majd meghatározta az új program sarkalatos pontjait. Első lépésként, 2013 áprilisában, elkészült a jövőbeli program regionális elemzése és SWOT analízise. A körülbelül 40 oldalas dokumentum lényeges építőköve az AT-HU 2014-2020 Együttműködési Programnak, s számos demográfiai, gazdasági, környezeti, infrastrukturális, stb. információt és adatot tartalmaz.
A regionális elemzés alapján és a programozási folyamat következő lépéseként a következő hét év tematikus célkitűzései, befektetési prioritásai és tevékenységei kerültek megvitatásra, majd 2013 őszén elfogadásra. Ezt követően a finanszírozási keret kialakításán, a programszintű eredmények és az indikátorok pontos meghatározásán dolgozott a programozói csoport, majd véglegesítette a programdokumentumot.

A nyilvánosság részvétele a programozás folyamatában

A programozási folyamatban a regionális szereplők és az érdekelt felek is felhívást kaptak, hogy megtegyék észrevételeiket és bírálataikat. Erre két bilaterális szakmai konferencia keretében adódott alkalom 2013 áprilisában illetve októberében, melyek során a súlypontokat és prioritásokat első ízben mutatták be, és vitatták meg szélesebb nyilvánosság előtt.
Társadalmi egyeztetésre, melynek során a véleményeket írásban lehetett a Közös Technikai Titkárság részére megküldeni, 2013 májusában (a regionális elemzés és a SWOT analízis kapcsán) és 2014 júniusában (az együttműködési program tervezete és a kísérő környezeti elemzés kapcsán) került sor.

AT-HU 2014-2020 program jóváhagyási folyamata

2014. október:
A kétoldalú programozói csoport jóváhagyja az együttműködési program benyújtásra kész változatát.

2014. október-december:
A tagállamok jóváhagyják az együttműködési programot. (Burgenland, Alsó-Ausztria, Stájerország és Bécs tartományok, illetve Magyarország)

2014. december:
Az együttműködési program benyújtása az Európai Bizottsághoz.

2015. március:
Az Irányító Hatóság hivatalos értesítést kap az Európai Bizottság észrevételeiről és módosítási javaslatairól, ezt követően az átdolgozott együttműködési program újból benyújtásra kerül a Bizottsághoz.

2015. június 30.:
Az Európai Bizottság elfogadja az átdolgozott együttműködési programot.

2015 második fele (előreláthatólag október):
A program elindítása és az első pályázatbenyújtási felhívás.

AT-HU 2014-2020 röviden

Hét év szünet után újra visszatérünk a korábbi támogatási programok elnevezéséhez, s így az új együttműködési programunk hivatalosan az „Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A“ elnevezést viseli.

Az AT-HU 2014-2020 program az alábbi tematikus célkitűzéseket határozta meg:

1. prioritási tengely
A kkv-k versenyképességének javítása (3. tematikus célkitűzés)

 • A kkv-k abban való segítése, hogy növekedni tudjanak a regionális, nemzeti és nemzetközi piacokon, és hogy az innovációs folyamatokban részt tudjanak venni (3d Befektetési prioritás)

2. prioritási tengely
Környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása (6. tematikus célkitűzés)

 • A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése (6c Befektetési prioritás)
 • A biológiai sokféleség és a talaj megóvása és helyreállítása és az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, többek között a Natura 2000 és a zöld infrastruktúrák révén (6d Befektetési prioritás)
 • A hulladékgazdálkodási ágazatban, a vízgazdálkodási ágazatban, a talaj tekintetében vagy a légszennyezettség csökkentése területén a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság javítását szolgáló innovatív technológiák előmozdítása (6f Befektetési prioritás)

3. prioritási tengely
A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban (7. tematikus célkitűzés)

 • A regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához – többek között a multimodális csomópontokhoz – történő kapcsolásával (7b Befektetési prioritás)
 • Környezetbarát (többek között alacsony zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek, többek között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, kikötők, multimodális összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése és korszerűsítése, a fenntartható regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében (7c Befektetési prioritás)

4. prioritási tengely
Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás (11. tematikus célkitűzés)

 • Jogi és adminisztratív területek, továbbá a polgárok és intézmények együttműködésének támogatása (11. Befektetési prioritás)

Pénzügyi keret

Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból finanszírozzák. Az EU több mint 78 millió euró ERFA forrást bocsát rendelkezésre. A program összköltségvetése hozzávetőleg 95 millió euró. A fennmaradó pénzeszközöket a két tagállam, Ausztria és Magyarország bocsátja rendelkezésre.

A projekteket az Európai Unió legfeljebb az összköltség 85%-áig támogatja. A támogatás előfeltétele a pénzügyi szerepvállalás legalább 15% harmadik fél általi hozzájárulás vagy pályázói önrész formájában.

A programterület tizenegy NUTS III szintű régiót foglal magába. Osztrák oldalon ezek Észak-, Közép- és Dél-Burgenland, Bécs, a Bécs környéki területek déli része, Alsó-Ausztria déli része, Graz és Kelet-Stájerország, magyar oldalon pedig Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye. A program által nyújtott finanszírozás feltétele, hogy a projekt tevékenységeinek a programterületen belül kell megvalósulnia.

Támogatható partnerek

Vezető partnerként vagy projektpartnerként az alábbi jogi személyek pályázhatnak:

 • nemzeti, regionális és helyi közintézmények
 • közintézményekkel azonos elbírálás alá eső intézmények
 • non-profit szervezetek
 • egyéb intézmények, amelyek a projektszinten közérdekű tevékenységet folytatnak.

Ide tartoznak például az állami, tartományi illetve megyei szervek, önkormányzatok, egyetemek, a többségében közintézmények által finanszírozott és ellenőrzött létesítmények, a közhasznú non-profit szervezetek és egyesületek.

Jogi személyiséggel rendelkező privát intézmények és privát vállalkozások is részt vehetnek a partnerségben. Nem támogathatók: magánszemélyek és politikai pártok.

A partnerségnek legalább egy osztrák és egy magyar szervezet között kell létrejönnie, melynek során a partnerek egyikének vállalnia kell a vezető partner (Lead Partner) szerepét. A vezető partner szervezet koordinálja a projekt kidolgozását, majd benyújtja a hiánytalan pályázatot a Közös Titkárságnak. Felelős továbbá a közös projekt lebonyolításáért és a projektszintű menedzsmentért. Ez azt is jelenti, hogy az ERFA támogatási szerződés kizárólag a vezető partner és az Irányító Hatóság között jön létre, s a programmenedzsment és a projekt közötti kommunikáció is egyedül a vezető partneren keresztül zajlik.

Programirányítás

A program irányításában a 2007-2013-as időszakhoz képest nincs változás. Az Irányító Hatóság szerepét továbbra is az eisenstadti Regionalmanagement Burgenland GmbH tölti be, a Közös Titkárságét pedig a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Sopronban.

Intervenciós logika (EN) (LETÖLTÉS)

Jóváhagyási folyamat (LETÖLTÉS)

♦ ♦ ♦


Nyilvánossági egyeztetési eljárás az ATHU 2014-2020 együttműködési programjához és a kísérő környezeti elemzéshez


Ausztriában és Magyarországon a résztvevő régiók és a felelős szakminisztériumok bevonásával zajlik jelenleg az Ausztria-Magyarország közötti határmenti együttműködési program kidolgozása a 2014-2020-as időszakra. Ezzel párhuzamosan a stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) keretén belül elemezték a program környezeti hatásait és a környezeti jelentésben foglalták össze.

Az SKV-irányelvek 6. cikkelyének értelmében (Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EG SKV-irányelve) nyilvánosságra hozzuk az együttműködési program tervezetét és az azt kisérő, a stratégiai környezeti vizsgálat során elkészült környezeti jelentést. Az ehhez kapcsolódó nyilvánossági egyeztetési eljárás 2014. május 14-én kezdődik.

Az érdeklődők számára ezúton nyújtunk lehetőséget arra, hogy a csatolt formanyomtatvány útján legkésőbb 2014. június 14-ig állást foglaljanak a környezeti jelentéssel és az együttműködési programmal kapcsolatban. Kérjük, hogy állásfoglalásukat (formanyomtatvány útján) az at-hu.2020@vati.hu e-mail címre küldjék!

Az együttműködési program véglegesítésének további folyamatában a 2014. június 14-ig megküldött állásfoglalásokat vesszük figyelembe.

Kérjük, kérdés esetén forduljanak bizalommal a Közös Technikai Titkársághoz!
(Yvonne Brodda, brodda@vati.hu, +36-99-512-711)


Letöltések:

Együttműködési program tervezete (EN)

Intervenciós logika táblázata (EN)

Intervenciós logika táblázata (HU)

A stratégiai környezeti vizsgálat környezeti jelentése (EN)

A stratégiai környezeti vizsgálat környezeti jelentése (HU - ábrák nélkül)

Formanyomtatvány állásfoglaláshoz

♦ ♦ ♦


Első lépés az AT-HU 2014-2020 irányába: Regionális elemzés és SWOT analízis

A határon átnyúló Ausztria-Magyarország ETE program a következő, 2014 – 2020-as programciklusban is kétoldalú partnerségeket és projekteket fog támogtani az osztrák-magyar határtérségben. Az új program sarokpontjait a programpartnerek külső szakértők bevonásával vitatják meg és alakítják ki a 2013-as év során.

Ennek a programozási folyamatnak a keretében felkérünk minden regionális szereplőt és érdekelt felet arra, hogy megtegye észrevételét, bírálatát. Májusban a regionális elemzéshez és a SWOT analízishez írásos megjegyzéseket lehetett küldeni. Ez a közel 40 oldalas, kizárólag angol nyelvű dokumentum az ATHU 2014-2020-as operatív programnak egy fontos építőköve, és számos demográfiai, gazdasági, környezet és infrastrúktúra vonatkozású, stb. információt és adatot tartalmaz. Az aktuális dokumentum már tartalmazza a megküldött megjegyzéseket is.